เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 15 กันยายน 2566 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนางสาวประภัสรา ศรีทอง ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าเยี่ยมเยียนพบปะพูดคุยกับคณะผู้บริหาร และเยี่ยมชมสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วิทยาเขตอีอีซี อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีอาจารย์พรวิทย์ พัชรินทร์ตนะกุล รองอธิบดีอาวุโส สายวิชาการ คณะผู้บริหารและคณาจารย์ร่วมให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วิทยาเขตอีอีซี ภายใต้สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดยการสนับสนุนของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้เริ่มจัดตั้งในพื้นที่ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อปี พ.ศ.2563 ปัจจุบันมีคณะที่เปิดการเรียนการสอน จำนวน 5 คณะ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะการจัดการธุรกิจอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี คณะพยาบาลศาสตร์ และวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาจีน ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนควบคู่การฝึกประสบการณ์จริง หรือ Work -based Education ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้รอบด้าน มีวุฒิภาวะสูง และมีความพร้อมเข้าสู่อาชีพ

ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัด ชลบุรีกล่าวว่า การเข้าเยี่ยมชมและมอบแนวทางการปฏิบัติงานครั้งนี้ เพื่อสร้างและเชื่อมโยงมิตรสัมพันธ์กับภาคีเครือข่ายสถาบันการศึกษาในพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อร่วมบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างองค์ความรู้ด้านวิชาการจากกสถาบันการศึกษา และทักษะ ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานโดยตรงของส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้มีการนำองค์ความรู้ทางด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการประกอบสัมมาชีพในท้องถิ่น การร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรม ประเพณี และนำอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของแต่ละถิ่นเพื่อประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้แก่ท้องที่ รวมทั้งหารือความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

By NBNS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

น่าสนใจ