วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนและเยาวชนผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารกีฬาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งประเทศไทย วิทยาเขตชลบุรี

 โครงการทุนการศึกษาดังกล่าวจัดมอบให้กับนักเรียนที่เรียนดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา 28 กรกฎาคม 2566 และส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับนักเรียนที่ยากจนได้มีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างขวัญกำลังใจและสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียนให้มีความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียนเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนให้เห็นถึงความสำคัญของการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรี โดยโครงการดังกล่าวมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยนักเรียนที่มีผลการเรียนดีมีความประพฤติดีแต่มีฐานะยากจนในจังหวัดชลบุรี แบ่งออกเป็น 4 ระดับชั้น ตั้งแต่ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. และ ปวส/ปริญญาตรี โดยมีผู้เข้ารับทุนในปีนี้ ทั้งหมดจำนวน 500 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 1,532,000 บาท

 โดยมีนางสาวประภัสรา ศรีทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นางสุพิญญา นิรามัยวงศ์ รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชลบุรี ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด กรรมการเหล่ากาชาด สมาชิกเหล่ากาชาด สมาชิกแม่บ้านมหาดไทย เข้าร่วมงาน

By NBNS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

น่าสนใจ