เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 12 กันยายน 2566  ณ ห้องแสนสุข แกรนด์ ฮอลล์ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตภาคอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (SUSTAINABILITY FOR LIVING WITH CARBON NEUTRALITY IN ACHIEVING GREEN HYDROGEN TOWARD NET ZERO EMISSION) เพื่อส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมมีแผนและกิจกรรมตอบสนองตัวชี้วัดความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับที่ 3 ร่วมกันขับเคลื่อน BCG Model ภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าตามหลัก 3R (Reduce Reuse Recycle) ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน และส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมประกอบกิจการอย่างเป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมสนับสนุนการบรรลุ net zero emission เพื่อเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

By NBNS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

น่าสนใจ