เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 17 กรกฎาคม 2566  ณ อาคารกีรติสิริโยธิน ค่ายนวมินทราชินี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดชลบุรี โดยใช้ยุทธวิธีตำรวจ หลักสูตร “ราชสีห์ พิทักษ์ ราษฎร์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รุ่นที่ 5 จำนวน 100 คน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 17 – 21 กรกฎาคม 2566 ณ ค่ายนวมินทราชินี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหายาเสพติด การลดการสูญเสียของทางราชการในทุกมิติและเป็นการส่งเสริมขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นการลดภาระด้านทรัพยากรบุคคลที่ต้องใช้ในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชลบุรี โดยมี พ.อ.ประเสริฐ ใจกล้า รองผู้บัญชาการมณฑลทหารราบที่ 14 นายชวินโรจน์ โชคทัศนพงษ์ อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงชลบุรี นายชยพล รัตนวิสุทธิกุล ป้องกันจังหวัดชลบุรี ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีเปิด

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่าการฝึกอบรมในครั้งนี้ถือเป็นภารกิจที่ผู้เข้ารับการอบรมจะเข้ามามีส่วนช่วยในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ มาให้ความรู้ ถือเป็นโครงการที่มีความสำคัญ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และเป็นการส่งเสริมขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นการลดภาระด้านทรัพยากรบุคคลที่ต้องใช้ในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ขอให้ทุกคนตั้งใจในการฝึกอบรมและนำความรู้กลับไปปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดพร้อมกล่าวให้กำลังใจและขอบคุณผู้เข้ารับการอบรมที่สละเวลาเสียสละมาทำงานเพื่อส่วนรวม

By NBNS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

น่าสนใจ