จังหวัดปทุมธานี โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี กำหนดขับเคลื่อนงานตามแผนพัฒนาจังหวัดในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การยกระดับการผลิตภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการให้มีมูลค่าสูงได้มาตรฐาน สู่ตลาดโลก ในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์โดยพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน ซึ่งเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้บริโภคมากขึ้น และสนับสนุนส่งเสริมให้มีการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP/ สินค้าชุมชน / สินค้าเกษตรของผู้ประกอบการในจังหวัดปทุมธานี จัดจำหน่ายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มในรูปแบบออนไลน์และรูปแบบออฟไลน์ โดยการจัดจำหน่ายและการจัดแสดงสินค้า สร้างโอกาสการเข้าถึงตลาดที่หลากหลายช่องทางมากขึ้น ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ และก้าวสู่เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งบนพื้นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน ต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของโครงการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี โดยกำหนดจัดกิจกรรมแสดงสินค้า OTOP /สินค้าชุมชน /สินค้าเกษตร และผู้ประกอบการในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ครั้งนี้ภายในงาน  รวบรวมผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีความโดดเด่นของจังหวัดปทุมธานี  กว่า 50 บูท   พบกับผลิตภัณฑ์เด่นมากมาย อาทิ ผ้า เครื่องแต่งกาย อาหารพื้นถิ่น เครื่องดื่ม ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก และสมุนไพรโดยจัดขึ้น 2 ครั้งดังนี้

ครั้งที่ 1 วันที่ 12-16 มิถุนายน 2566 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1  เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ  จังหวัดนนทบุรี

ครั้งที่ 2 วันที่ 23-27 สิงหาคม 2566 ณ ชั้น G โซนร้านทอง ศูนการค้าฟิวเจอร์ฟาร์ค รังสิต จังหวัดปทุมธานี

จัดโดย : สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดปทุมธานี

By NBNS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

น่าสนใจ