วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม KICK OFF โครงการ “1 หมู่บ้าน 1 ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบ 100 ปี วันประสูติ (6 พฤษภาคม 2566) ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่  บ้านดอนกอก  ตำบลนาเริก อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  โดยมีว่าที่ร้อยตรีศราวุธ กรจิระเจริญ นายอำเภอพนัสนิคม นางสาวอสิตรา รัตตะมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี นางสาวชุดากานต์  กำจัดภัย พัฒนาการจังหวัดชลบุรี   ดร.สุดใจ ผ่องแผ้ว ผู้อำนวยการศูนย์โคก หนอง นา โมเดล สวนป่าริมธาร พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน

โดยกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นตามนโยบายของกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อประชาชนได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และต่อยอดขยายผลการน้อมนำพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ภายในงานมีการจัดกิจกรรม การมอบเมล็ดพันธุ์ผักและต้นกล้าไม้ ผู้นำจำนวน 19 ตำบล การปลูกผัก ไม้ผล “1 หมู่บ้าน 1 ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน”

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พระผู้ทรงมีพระกรุณาธิคุณกับพี่น้องประชาชนคนไทย ในหลากหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการส่งเสริมดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน เมื่อครั้งยังดำรงพระชนม์ชีพอยู่นั้น  พระองค์ทรงรับมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) เพื่อแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในการสืบสานพระราชดำริของ  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เพื่อทำให้ประชาชนคนไทย ได้มีสุขภาพ พลานามัย และคุณภาพชีวิตที่ดีผ่านการดูแลให้คำปรึกษา และตรวจวินิจฉัย โรคภัยไข้เจ็บ โดยเหล่าบรรดาแพทย์พยาบาล และบุคลากรทางสาธารณสุข

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมกันปลูกต้นไม้  พร้อมเยี่ยมชมพื้นที่โคก หนอง นา โมเดล สวนป่าริมธาร ซึ่งภายในมีการปลูกพืชแบบผสมผสาน  การเลี้ยงไก่ไข่ออแกนิค และไก่สวยงาม การเพาะเห็ด และการเผาถ่าน ซึ่งมีการบริหารจัดการพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลูกที่กิน กินที่ปลูก ทั้งยังเป็นต้นแบบของการทำโคก หนอง นา โมเดลให้ผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ได้อีกด้วย

By NBNS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

น่าสนใจ