วันที่14 มี.ค.66 สภาเกษตรกรจังหวัดปทุมธานี  จัดกิจกรรมปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกร ณ ที่ว่าการอำเภอลาดหลุมแก้ว และที่ว่าการอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี โดยมีนางรัฐยา อาจหาญเผยพร นายอำเภอลาดหลุมแก้ว นายกิตติพงษ์ ภาชนะวรรณ ปลัดอำเภอหนองเสือ เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยนางเศรษฐมณี ถิลา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าและประชาชน เข้าร่วมปล่อยขบวนรถ โดยจังหวัดปทุมธานีมี 7 อำเภอ แบ่งเขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรออกเป็น 16 เขตเลือกตั้ง ซึ่งอำเภอลาดหลุมแก้ว ในเขตเลือกตั้งที่ 1 และ 2 และอำเภอหนองเสือ เขตเลือกตั้งที่ 2 มีผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งมากกว่า 1 คน จึงกำหนดจัดการเลือกตั้งขึ้นในวันที่ 19 มีนาคม 2566

นางเศรษฐมณี ถิลา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดปทุมธานี กล่าว ว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดปทุมธานีประเภทผู้แทนเกษตรกรในครั้งนี้  จังหวัดปทุมธานีได้สนับสนุนการเตรียมการ การจัดการเลือกตั้งมาโดยตลอด และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากนายอำเภอ หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน  มีการเตรียมพร้อมในทุกด้านทั้งบุคลากร อุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม  รวมถึงการประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ให้พี่น้องเกษตรกรได้รับรู้ว่าจะมีการเลือกตั้งเกษตรกรไปเป็นตัวแทนของตัวเอง  และกระตุ้นให้เกษตรกรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในพื้นที่ได้รับทราบและออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งกันอย่างพร้อมเพรียง เพื่อเลือกผู้แทนไปทำหน้าที่แทนเกษตรกร

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดปทุมธานี จึงขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรในอำเภอลาดหลุมแก้ว และอำเภอหนองเสือ ผู้มีสิทธิ ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ในวันอาทิตย์ที่19 มีนาคมนี้ เวลา 08.00-17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่มีรายชื่อใกล้บ้าน  และสามารถตรวจสอบรายชื่อในประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ ณ ที่ทำการปกครองอำเภอ / หน่วยเลือกตั้งใกล้บ้าน

By NBNS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

น่าสนใจ