เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เครือข่าย (ฟาร์มเห็ดป้านา) หมู่ 6 ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี นายดุสิต คงสุข ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2566 โดยมีนายพงค์พันธ์ นาคสวัสดิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหลุมแก้ว กล่าวต้อนรับ และนางสาวทิชากร บุเกตุ เกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว กล่าวรายงาน

การจัดงานในครั้งนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว หน่วยงานภาคีเครือข่าย คณะกรรมการศพก./ศูนย์เครือข่ายร่วมกันจัดงาน ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี/ความรู้ด้านการเกษตรแก่พี่น้องเกษตรกรที่เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย 5 สถานีเรียนรู้ ได้แก่สถานีที่ 1 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเกษตร มี 2 บริษัท กับ 2 หน่วยงาน

– บริษัท คูโบต้าปทุมธานี จำกัด 

– บริษัท VIP Organic Farm

– โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบันลือ

– สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

สถานีที่ 2 ปลูกอย่างไรให้ปลอดภัย มี 4 หน่วยงาน

– ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

– สำนักงานพัฒนาที่ดินปทุมธานี

– ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี

– องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ)

สถานีที่ 3 เศรษฐกิจพอเพียง มี 3 หน่วยงาน                                             

– สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ปทุมธานี

– สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี

– สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี

สถานีที่ 4 ตลาดนำการผลิต มี 1 หน่วยงาน

– สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี

สถานีที่ 5 เสริมรายได้ในนาข้าว มี 2 หน่วยงาน

– สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี

– สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี

นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรม และบริการทางการเกษตร และกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อเสนอองค์ความรู้จากหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ให้เกษตรกรได้เรียนรู้และนำไปปรับใช้กับกิจกรรมการผลิตของตนเอง ซึ่งการจัดงานดังกล่าวในวันนี้ มีเกษตรกรจากอำเภอลาดหลุมแก้ว อำเภอสามโคก และอำเภอเมืองปทุมธานี มาร่วมรับการถ่ายทอดความรู้ และการบริการเกษตร จำนวนกว่า 100 ราย

By NBNS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *