เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 17 มกราคม 2566  นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นำข้าราชการตุลาการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนและประชาชนถวายราชสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2566 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีพระราชกรณียกิจนานัปการอันเป็นคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อปวงชนชาวไทย โดยเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2376 เป็นวันสำคัญซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงค้นพบศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ปรากฎเป็นหลักฐานที่สำคัญว่าชนชาวไทยมีศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามมาแต่โบราณกาล จึงกำหนดให้วันที่ 17 มกราคมของทุกปีเป็น “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ณ อาคารอเนกประสงค์วิทยากร โรงเรียนชลกันยานุกูล อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย และอ่านคำถวายอาศิรวาทราชสดุดี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ที่ทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 1826 ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของอักษรไทยที่ใช้กันจนถึงปัจจุบัน และเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย

สำหรับ “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงค้นพบศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2376 ซึ่งได้ปรากฏเป็นหลักฐานที่สำคัญว่า คนไทยมีศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม ดังนั้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริยาธิราช ผู้ทรงพระคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศ ผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย ทรงเป็นนักการทหาร นักปกครอง นักการทูต นักปราชญ์ และทรงเป็นนักปกครองที่ยิ่งใหญ่ของปวงชนชาวไทย คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2553 กำหนดให้วันที่ 17 มกราคมของทุกปี เป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และเป็นวันรัฐพิธี

By NBNS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *