เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 13 มกราคม 2566  นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเทศบาลน่าอยู่ หน้าบ้านหน้ามอง และกิจกรรม “พัฒนาเมืองสะอาด จังหวัดชลบุรี” พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอเมืองชลบุรี นายกเทศมนตรีตำบลคลองตำหรุ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณถนนเทพรัตน ฝั่งตรงข้ามทางเข้านิคมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

 ตามที่จังหวัดชลบุรี มีนโยบายเร่งด่วนในการขับเคลื่อนเมืองสะอาด เริ่มต้นนำร่องในพื้นที่เส้นทางสายหลักของจังหวัดชลบุรีให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เน้นการจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร การจัดเก็บขยะและป้ายโฆษณาและป้ายประชาสัมพันธ์ที่กีดขวางการจราจร การขุดลอกคูคลองที่ไหลผ่านถนนสุขุมวิท การเก็บผักตบชวาและสิ่งปฏิกูลที่กีดขวางทางน้ำ การขุดลอกท่อระบายน้ำ เพื่อให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และปลอดภัย ในบริเวณถนนเส้นหลักทำให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างความประทับใจและปลอดภัยในการขับขี่สัญจรของผู้ใช้รถใช้ถนน ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

 จากนั้น ได้ลงพื้นที่ครัวเรือนตำบลคลองตำหรุ จัดทำ “ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน” เพื่อเป็นการคัดแยกขยะ และการกำจัดขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง ทำให้สามารถลดขยะ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ ลดการเกิดภาวะโลกร้อน สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อโลกของเรา ไปสู่เป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ซึ่งผลการดำเนินการจัดทำโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ของจังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการครบถ้วนแล้วคิดเป็น 100% ของครัวเรือน

By NBNS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *