เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 11 มกราคม 2566  ณ ห้องประชุมพระรักษาเทพ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 1/2566 เพื่อรวบรวมข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูลยาเสพติดให้ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชลบุรี ติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและรวบรวมข้อเสนอแนะ แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชลบุรีต่อไป

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า การประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวจังหวัดชลบุรี ให้ห่างไกลจากยาเสพติด และสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงาน ด้านการปราบปราม ยาเสพติดในจังหวัดชลบุรี ให้เป็นไปตามนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ของสำนักงาน ป.ป.ส. และกระทรวงมหาดไทยการ ทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของยาเสพติดในพื้นที่ และข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดจังหวัดและกำหนดแนวทางในการประเมินสภาพปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้านชุมชนเพื่อป้องกันและลดจำนวน การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชลบุรีทั้ง 11 อำเภออีกด้วย

By NBNS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *