ที่หน้าองค์การสหประชาชาติประจำประเทศไทย  (UN) นายวินัย โภคทรัพย์ พร้อมกลุ่มประชาชนปกป้องสถาบันร่วมกัน ยื่นหนังสือต่อ อังตอนียู กูแตรึช เลขาธิการสหประชาชาติ เรียกร้องไม่เห็นชอบต่อประเทศใด ๆ ทำการแทรกแซงก้าวล่วงบอนทำลาย สถาบันพระมหากษัตริย์

นายวินัย โภคทรัพย์ ผู้แทนกลุ่มประชาชนปกป้องสถาบัน เปิดเผยว่า การยื่นจดหมายครั้งนี้เพื่อเรียกร้องให้สหประชาชาติผ่านเลขาธิการสหประชาชาติ  มีใจความว่า องค์การสหประชาชาติเป็นผู้มีบทบาทสูงสุด และมีหน้าที่ปกป้องดูแลให้สังคมโลกดำรงอยู่ร่วมกันอย่างสงบ มีสันติสุข พวกเรา กลุ่มประชาชนรักสถาบัน ขอแสดงพลังเป็นหนังสือ ผ่านท่าน พวกเราขอแสดงออก ไม่เห็นชอบต่อประเทศใด ๆ ทำการแทรกแซง และให้เงินทุนสนับสนุนแก่บุคคล คณะบุคคล และองค์กรต่าง ๆ สร้าง สถานการณ์บ่อนทำลายความสงบสุข ความมั่นคง และก้าวล่วงบอนทำลาย สถาบันพระมหากษัตริย์

ทำให้เห็นการเชื่อมโยงของกลุ่มต่างๆ ที่หนุนหลังม็อบครบถ้วน และมีความชัดเจนว่า มีขบวนการปั่นกระแส ยุยงให้คนไทยทำลายเสาหลักของชาติ ทำลายบ้านเมืองของตนเองจนประเทศพังพินาศ เปิดทางให้ต่างชาติเข้ามาแทรกแซงการเมืองในประเทศไทย เหมือนกับที่ทำกับประเทศอื่นๆ โดยใช้ข้อมูลในโลกโซเชียลเป็นอาวุธ ทำลายความรักความสามัคคีของคนในชาติ ขอให้ท่านตรวจสอบและยับยั้งประเทศ เหล่านั้น หยุดพฤติกรรม ดังกล่าว พวกเราและประเทศไทย ต้องการความสงบ มีสันติสุข ตามแบบ วัฒนธรรมประเพณีไทย ซึ่งบรรพบุรุษของพวกเรา ได้ทำนุบำรุงให้รุ่งเรืองสืบทอดตลอดมา จวบจนถึงปัจจุบัน

By NBNS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

น่าสนใจ