ผู้ว่าฯปทุมธานีเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพสตรีในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 3 พ.ย. 2563 นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

“โครงการเสริมสร้างศักยภาพสตรีในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมี นายพงษ์เทพ รุ่งเรือง พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ กลุ่มพัฒนาสตรีจังหวัดปทุมธานี จำนวน 350คน เข้าร่วมพิธีเปิดฯ โดยพร้อมเพรียง ณ อาคารหอประชุม 100 ปี เมืองธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
นางทองใบ ใจมั่น รองประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดปทุมธานี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดปทุมธานี ในวันนี้ คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดปทุมธานี ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิพอเพียง มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ทักษะและเพิ่มขีดความสามารถต่อการพัฒนาสตรี ในการบริหารจัดการองค์กรสตรีและชุมชนให้มีประสิทธิภพ และกระตุ้นให้สตรีมีความรู้ความสามารถและเป็นต้นแบบในการพัฒนาตนเองและขยายผลแก่สตรีกลุ่มอื่น ๆ ป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสามารถดำเนินชีวิตในสถานการณ์ที่เกิดโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 ) และสามารถดำรงชีวิตแบบชีวิตวิถีใหม่ (New Noma) ซึ่งได้รับงบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่เสริมสร้างให้องค์กรสตรีมีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการบริหารจัดการ องค์กรสตรีและชุมชนให้มีประสิทธิภพ และส่งเสริมในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับองค์กรสตรี และในโอกาสนี้คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดปทุมธานี
นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า โครงการเสริมสร้างศักยภาพสตรีในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ประชาชนน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตสร้างการบูรณาการทำงานของทุกภาคส่วน พัฒนาศักยภาพผู้นำ และสร้างเครือข่ายภาคประชาชน ในการส่งเสริมพัฒนาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) สตรีเป็นผู้มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ การนำศักยภาพที่มีของสตรีมาใช้ให้เป็นประโยชน์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาในกลุ่มสตรี ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพเป็นการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน ที่สำคัญคือ สร้างสรรค์พลังสตรี ให้เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ชมการเดินแบบจากกลุ่มพัฒนาสตรีจังหวัดปทุมธานีพร้อมเดินเยี่ยมชมการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน อาทิ ผ้าใยกล้วยบัวหลวง ของกลุ่มแม่บ้านแสงตะวัน ของนางบุญนภา บัวหลวง ประธานวิสาหกิจชุมชน ประธานเครือข่ายโอทอปจังหวัดปทุมธานี ร้านสินค้าที่ระลึกของ ” ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีงทุ่งนามอญ ที่ผลิตโดยชาวบ้านในชุมชน เช่น หางหงส์ธงตะขาบ สไปมอญ โดยนางธัณย์จิรา องอาจอุดมรัตน์ ผู้ก่อตั้ง ” ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ” บ้านคลองบางหลวง ทุ่งนามอญ และผลิตภัณฑ์ชุมชนอื่นๆอีกมายมาย

By NBNS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

น่าสนใจ